google-site-verification=rEKWeU7lgxU4vu_MWjRSUd6Qn8zUVm992xIASTtfhw8 บริษัท จาร์ดีน เอนจิเนียริ่ง จำกัด เยี่ยมชมการผลิตผลิตภัณฑ์ KLM ที่โรงงาน Cotco
ReadyPlanet.com
dot
บริษัท จาร์ดีน เอนจิเนียริ่ง จำกัด เยี่ยมชมการผลิตผลิตภัณฑ์ KLM ที่โรงงาน Cotco ปี 2013 article

 บริษัท จาร์ดีน เอนจิเนียริ่ง จำกัด เยี่ยมชมการผลิตผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก KLM ณ โรงงาน Cotco SV จังหวัดระยอง ปี 2013

 

ทีมงานวิศวกรของ บจก. จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตท่อเหล็ก KLM Steel Pipe เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนการผลิต การทดสอบ และกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ท่อเหล็ก KLM Steel Pipe มีกำลังการผลิตเพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้สินค้าของบริษัทฯ

 
ประชาสัมพันธ์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน เยี่ยมชมกระบวนการผลิต KLM ณ โรงงาน Cotco ปี 2014
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการ "สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์"
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดการอบรมให้ความรู้การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ให้กับทีมช่างงานระบบของ BMCL
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนของรางวัลงานเลี้ยงสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยประจำปี 2556
จัดอบรมวิชาการ "การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉนวนยาง"
บริษัท ไมน์ฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมการผลิตผลิตภัณฑ์ KLM ที่โรงงาน Cotco ปี 2013
งาน RHVAC 2013 article
งาน RHVAC 2011
K L M STEEL PIPE
งานประชุมใหญ่และสังสรรค์ ACAT 2553
Central Plaza Chonburi
CENTRAL FESTIVAL PATAYA
รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแล ร่วมงาน "สัมนาวิชาการ" กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
อบรมให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Armacell
กองออกแบบ กทม. เยี่ยมชมโรงงาน สามชัยฯ
รวมกิจฯ ร่วมกับ Armaflex เข้าร่วมอบรมวิชาการ
ผู้บริหาร Armacell เยี่ยมชมกิจการ
ตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าเยี่ยมชมกิจการ
ผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงและฉนวนป้องกันความร้อน-เย็น
งานสังสรรค์ประจำปี 2551
ทำบุญคลังสินค้า
งานเลี้ยงสังสรรค์ "สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย"
ฝ่ายขายและการตลาด เยี่ยมชม โรงงาน Vandapac
นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์และวัสดุอาคาร
สำนักงานใหญ่
ผลิตภัณฑ์ "ท่อทองแดง"
สัมนากระทรวงสาธารณสุข
ทำบุญสำนักงานใหญ่
สัมนา "การเลือกใช้วัสดุให้ได้ประโยชน์สูงสุด"
เยี่ยมชมโรงงานผลิตฉนวนยาง Armacell
ผู้บริหารและสำนักงาน article
บริษัท รวมกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนของรางวัลงานเลี้ยงสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยประจำปี 2557
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีCopyright © 2010 All Rights Reserved.